Cila është baza ligjore e DEP?

Qeveria federale është e përfshirë në mënyrë aktive në zbatimin e strategjisë së Zvicrës për e-Health, veçanërisht përmes hartimit të Aktit Federal për dosjen elektronike të pacientit.

Akti Federal përshkruan dhe përcakton dosjen elektronike të pacientit (DEP) si një instrument për pacientët, për të:

 • përmirësuar cilësinë e trajtimit mjekësor,
 • përmirësuar proceset e trajtimit,
 • përmirësuar sigurinë e pacientit,
 • përmirësuar efikasitetin e sistemit të
  shëndetësisë, dhe për të
 • promovuar edukimin shëndetësor të pacientëve.

Për këtë qëllim, Akti Federal rregullon aspektet organizative, teknike dhe të lidhura me sigurinë:

 • hapjen e një DEP,
 • të drejtat e aksesit për profesionistët e kujdesit shëndetësor,
 • aksesin në dokumentet mjekësore në raste emergjence,
 • si pacientët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor identifikohen në DEP,
 • strukturën e “komuniteteve kryesore” dhe “komuniteteve”
 • ndihmën financiare nga Konfederata.