Über uns

Dosjaepacientit.ch është platforma zyrtare e informacionit mbi dosjen elektronike të pacientit (DEP) nga eHealth Suisse, Konfederata dhe kantonet.

Ofrimi i kujdesit shëndetësor është përgjegjësia e kantoneve. Megjithatë, projektet e-Health duhet të jenë efektive përtej kufijve kantonalë, sepse njerëzit janë shumë të lëvizshëm në ditët e
sotme: ata lëvizin, ndryshojnë mjekë ose udhëtojnë në rajone të tjera. Rrjetëzimi kombëtar dixhital është mënyra më e mirë për ta trajtuar këtë.

Prandaj, projekti kombëtar DEP parashikon një kuadër kombëtar (Akti Federal për dosjen elektronike të pacientit) me zbatim rajonal ose kombëtar i cili kryhet nga ofruesit e DEP (komunitetet DEP).

Internal link: Aktorët e përfshirë në DEP

Internal link: Baza ligjore